Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA

I. Organizacja

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.
2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6,30 do 16,30.
4. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie albo upoważniona pisemnie przez nich pełnoletnia osoba
5. Dziecko przyprowadzane do Przedszkola musi być zdrowe, tj. niemające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów itp.
6. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, piżamę, bieliznę i odzież na przebranie.
7. Każde dziecko ma przypisane mu miejsce w szatni, ręcznik w łazience oraz osobny leżak z pościelą ( dotyczy dzieci najmłodszych).
8. W Przedszkolu jest wyznaczany czas na odpoczynek dzieci .
9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu, oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli Przedszkola.
10. Przedszkole funkcjonuje 11 miesięcy w roku; 12-ty miesiąc jest tzw. miesiącem dyżurnym dla dzieci pracujących w tym czasie rodziców.
11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Przedszkola. Do Przedszkola nie wolno przynosić własnych posiłków i zabawek.
12. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku. Wybór ubezpieczyciela wskazywany jest przez radę Rodziców.

II. Zadania Przedszkola

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.
3. Rozwijanie w ramach istniejących zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.
4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym do rozwoju dzieci.
5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.
6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.
7. Tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.
8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.

III. Prawa dziecka

Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:

• właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,
• szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest,
• ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
• poszanowania własności,
• indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,
• pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

IV. Prawa i obowiązki rodziców

1. Przestrzeganie niniejszego regulaminu.
2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zapewnienie upoważnionej osoby zastępczej.
3. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu.
4. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu (najpóźniej do 7.30 rano) oraz niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
5. Rodzice mają prawo do:

• zapoznania się z programem i zadaniami Przedszkola,
• uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
• uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy Przedszkola,
• przebywania w Przedszkolu oraz obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem,
• rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać z sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.


Opublikował: Elżbieta Michalska
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Elżbieta Michalska
Dokument z dnia: 28.01.2014
Dokument oglądany razy: 10974
18.06.2021 // bip.pp7brzeg.pl