W przedszkolu obowiązują następujące  zestawy programów i innowacji

 1. "Kocham Przedszkole " - M. Pieskot, A. Staniszewski -Mieszek , Wydawnictwo WSiP.
 2. „Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych” Wydawnictwo Person Central Europe.
 3. „Arteterapia w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym” Wydawnictwo Pedagogika specjalna
 4. Program zajęć teatralnych dla dzieci w wieku przedszkolnym” Fantazja”
 5. Program pracy logopedycznej „ Duża żabka nad sadzawką napotkała żuka”
 6.  Program do nauki religii „ Jesteśmy dziećmi Boga”

oraz programy wspomagające własne:

 1. Program zajęć plastycznych „Plastyka w przedszkolu”.
 2. Program zajęć rytmiczno – ruchowych i muzykoterapii.
 3. Program zajęć terapii ruchowej z elementami integracji sensorycznej.
 4. Program gimnastyki korekcyjnej” dbam
 5. Program pracy psychologa
 6. Programy indywidualne dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzecie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.

Programy są zgodne z rozporządzeniem MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017r. poz. 356).

Programy stanowią opis sposobów realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej.

Wymienione programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola ponieważ zawierają :

 1. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania.
 2. Treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci.
 4. Metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 5. Są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

Innowacje pedagogiczne:

 1. „ Wędrówki języczka w świat mowy”.
 2. „Let’s play together”.
 3. „Kodowanie na dywanie”.
 4. „Metoda Knillów i bajki terapeutyczne jako forma relaksacji” .
 5. „Świat wokół nas”.
 6. „ Jak poprzez dramę rozwijamy u dzieci otwartość i pomysłowość twórczą”.
 7. „Rozwijanie aktywności i zdolności twórczych dzieci w wieku przedszkolnym w oparciu o pedagogikę Celestyna Freineta”.
 8. „ Metoda Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju dziecka”.
 9. „ Zabawy i doświadczenia z ekologią i przyrodą”.
 10. „ Matematyczny świat przedszkolaka”.

„Program Chrońmy Dzieci  ” – ochrona dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienia im bezpieczeństwa.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. sobota, 28 maj 2022 12:20 Maria Kwarciak