Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola  wynosić od 15 do 20 , w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.

3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 100.

4. Przedszkole jest wielooddziałowe ; w roku szkolnym 2021/2022 w przedszkolu funkcjonuje  5 oddziałów integracyjnych.

5. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie  wybranego przez nauczyciela i dopuszczonego do użytku przez Dyrektora programu wychowania przedszkolnego.

6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo , w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowany jest  do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

9. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Burmistrz Brzegu.

10. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów.

b) Liczbę pracowników

c) Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

11. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.

12. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

13. Świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach  9,00- 14,00 udzielane jest przez przedszkole nieodpłatnie.

14. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie przerwy wakacyjnej opiekę  dzieciom zapewnia się  w przedszkolu dyżurującym.

15. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 - 16.30, w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

16. Przedszkole zapewnia dzieciom odpłatne wyżywienie.

17. Zasady naliczania opłat i ich wysokość reguluje Uchwała Rady Miejskiej Brzegu oraz Umowa zawarta pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem/ Prawnym Opiekunem dziecka.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Schemat organizacyjny przedszkola pdf 60.21 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
niedziela, 30 styczeń 2022 13:47 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 30 styczeń 2022 13:56 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 30 styczeń 2022 17:27 Super User