Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszym Przedszkolu: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z PP 7 i jej komórkami organizacyjnymi.

W załącznikach opublikowano treść zatwierdzonego statutu przedszkola.

Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną . Gwarantuje każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej.

Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne.

Przedszkole obejmuje opieką dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej .

Przedszkole dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

- wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym

- udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

- organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi

- pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

- stosuje odpowiednie formy kształcenia specjalnego

- zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

- zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa; zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.