RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działalności

Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną. Gwarantuje każdemu dziecku jednakowy, równy dostęp do wysokiej jakości oferty edukacyjnej.
Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne.
Przedszkole obejmuje opieką dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej .
Przedszkole dostosowuje metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
- wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-
kulturowym i przyrodniczym
- udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej
- organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi
- pomagają w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
- stosuje odpowiednie formy kształcenia specjalnego
- zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
- zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.Opublikował: Elżbieta Michalska
Publikacja dnia: 26.09.2018
Podpisał: Elżbieta Michalska
Dokument z dnia: 28.01.2014
Dokument oglądany razy: 11 517