Działalność

Rejestry akt i archiwa

W tym dziale BIP udostępniane są dane o prowadzonych w Przedszkolu rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz zasadach udostępniania zawartych w nich danych.

W Publicznym  Przedszkolu nr 7 Integracyjnym  w Brzegu prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa wg przedstawionego niżej wykazu; dane w nich zawarte mogą być udostępnione na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019  r., poz. 1429)  z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.  z 2019 r., poz. 1781)

Informacje zawarte  prowadzonych w  Publicznym  Przedszkolu nr 7 Integracyjnym  rejestrach, ewidencjach i archiwach udostępniane są na pisemny wniosek wysłany poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą- ePUAP.   

W  Publicznym Przedszkolu  nr 7 Integracyjnym prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1/Księgi inwentarzowe

2/ Rejestr pracowników

3/Ewidencja akt osobowych pracowników

4/Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.

5/Ewidencja zastępstw

6/Rejestr zarządzeń dyrektora

7/Protokoły Rad Pedagogicznych

8/Rejestr skarg i wniosków

9/Rejestr korespondencji

10/ Rejestr Upoważnień/Pełnomocnictw

11/ Ewidencja czasu pracy

12/Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

13/Archiwum dokumentacji przedszkola

 14/Archiwum zakładowe Przedszkola

Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwum przedszkola ma status archiwum zakładowego, tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone.

Dokumentacja powstająca w przedszkolu jest przechowywana w archiwum przedszkola, a następnie:

*dokumentacja stanowiąca materiały archiwalne będzie przekazywana niezwłocznie po upływie 25 lat od jej wytworzenia do właściwego archiwum państwowego,

*dokumentacja inna niż wymieniona w pkt 1, zwana dalej „dokumentacją niearchiwalną”, może ulec brakowaniu, za zgodą dyrektora archiwum państwowego.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020r., poz. 164)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2019 poz. 1700)

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji archiwalnej (Dz.U. 2019, poz. 246).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5, poz. 46).

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.